" />
Ergomedics voor een snel & veilig herstel! ---- Gratis verzending in België vanaf 75 euro! ---- Verzending met tracking via DPD!
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Webshop Ergomedics, bvba ERGOMEDICS, gevestigd te Antwerpen
Versie geldig vanaf 12 november 2018
 
BVBA ERGOMEDICS
Zaakvoerder Luc Roobrouck
Jan van Rijswijcklaan 290
2020 Antwerpen
BE0435.324.617
info@ergomedics.be
T: 03/248.04.57
www.ergomedics.be
www.webshop-ergomedics.be
 
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop www.webshop-ergomedics.be.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.webshop-ergomedics.be . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Webshop-Ergomedics behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Webshop-Ergomedics erkend.
1.4 Webshop-Ergomedics garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Webshop-Ergomedics bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Webshop-Ergomedics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Webshop-Ergomedics geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Webshop-Ergomedics heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Webshop-Ergomedics en het retourformulier ingevuld terug te sturen naar mail info@ergomedics.be . Het retourformulier kan online worden gedownload bij de link "Verzenden en retourneren". De geleverde zaken dienen vervolgens binnen de 14 kalenderdagen te worden geretourneerd naar het volgende adres: BVBA ERGOMEDICS, T.a.v. Retourdienst, Jan van Rijswijcklaan 290, 2020 Antwerpen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en onbeschadigde verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Webshop-Ergomedics er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald op het door de klant meegedeelde rekeningnummer. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • Goederen die niet tot het standaardassortiment van ERGOMEDICS behoren (op de webshop wordt duidelijk dit duidelijk vermeld) en speciaal voor de klant werd besteld
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • voor beschadigde en reeds gebruikte goederen
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Webshop-Ergomedics, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Webshop-Ergomedics. Webshop-Ergomedics houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Webshop-Ergomedics respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Webshop-Ergomedics maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie en conformiteit
6.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper jegens de verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan [BVBA ERGOMEDICS, T.a.v. Retourdienst, Jan van Rijswijcklaan 290, 2020 Antwerpen]) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Webshop-Ergomedics via mailing van een ingevuld retourformulier aan info@ergomedics.be . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering aan Webshop-Ergomedics schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en onbeschadigde verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de klant door Webshop-Ergomedics gegrond worden bevonden, zal Webshop-Ergomedics naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Webshop-Ergomedics en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Webshop-Ergomedics tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Webshop-Ergomedics gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webshop-Ergomedics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Webshop-Ergomedics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de klant jegens Webshop-Ergomedics in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Webshop-Ergomedics en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Webshop-Ergomedics zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Webshop-Ergomedics slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Webshop-Ergomedics gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Webshop-Ergomedics kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Webshop-Ergomedics en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Webshop-Ergomedics op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Webshop-Ergomedics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Webshop-Ergomedics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Webshop-Ergomedics is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Webshop-Ergomedics alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Webshop-Ergomedics behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is  Webshop-Ergomedics gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Webshop-Ergomedics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Webshop-Ergomedics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Webshop-Ergomedics aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Webshop-Ergomedics zolang de klant de vorderingen van Webshop-Ergomedics uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Webshop-Ergomedics wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander.
12.2 De door Webshop-Ergomedics geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Webshop-Ergomedics of een door Webshop-Ergomedics aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Webshop-Ergomedics haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Webshop-Ergomedics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6    De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan  Webshop-Ergomedics.
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Webshop-Ergomedics en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij  Webshop-Ergomedics er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Verzendkosten

De verzendingen gebeuren vanuit België. Gratis verzending in België vanaf 75 euro. Bij bestellingen onder 75 euro worden de reële verzendkosten aangerekend: basis pakketverzendingen binnen België bedragen 6,00 euro voor een pakket tot 20kg. Verzendingen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg is ook mogelijk. Vindt meer informatie over de tarieven via onze link "Verzenden en retourneren". 

Contactgegevens

ERGOMEDICS bvba
Jan van Rijswijcklaan 290
2020 Antwerpen
België
E: info@ergomedics.be
W: www.ergomedics.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn  inclusief  BTW   

Powered by CCV Shop